Zakres usług

mecenas

Kancelaria świadczy pomoc prawną szczególnie w zakresie:

 • prawa cywilnego (m.in. sprawy dotyczące dziedziczenia, spadku, zachowku, wykonania umowy, odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu wypadku, zniesienia współwłasności nieruchomości, zasiedzenia, służebności, ksiąg wieczystych, ochrony dóbr osobistych, egzekucji prowadzonej przez komornika itd.),
 • prawa karnego (np. obrona podejrzanych, oskarżonych i skazanych, reprezentowanie pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych i oskarżycieli prywatnych),
 • prawa rodzinnego (m.in. sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej, kontaktów
  z dzieckiem, ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa, o alimenty, rozwód, podział majątku wspólnego małżonków itd.),
 • prawa pracy (m.in. sprawy o wynagrodzenie, przywrócenie do pracy, odszkodowania, odprawy, ustalenie istnienia stosunku pracy, mobbing itd.).

Kancelaria proponuje m.in.:

 • reprezentację w postępowaniach przed sądami, prokuratorem, policją, komornikiem,
 • udzielanie porad prawnych,
 • stałą obsługę prawną,
 • pomoc w korzystaniu z pozasądowych i polubownych metod rozwiązywania sporów (np. zastępstwo podczas negocjacji, pomoc prawną w trakcie mediacji, a w szczególnych przypadkach prowadzenie mediacji, reprezentację przed sądami arbitrażowymi),
 • sporządzenie opinii prawnych,
 • opracowanie projektów umów, regulaminów i innych dokumentów,
 • przygotowanie poszczególnych pism (np. wezwań, wniosków), pism procesowych (np. pozwów, odpowiedzi na pozew, prywatnych aktów oskarżenia), środków zaskarżenia (np. zażaleń, apelacji, kasacji).

Cena usług:

Obowiązujące adwokatów zasady, określone w kodeksie etyki adwokackiej, uniemożliwiają podanie na stronie internetowej cennika usług. Dlatego też prosimy o kontakt z kancelarią celem uzgodnienia zakresu zlecenia oraz wysokości wynagrodzenia. Przy czym wynagrodzenie to ustalone zostanie z Klientem w sposób przejrzysty i wyliczone przede wszystkim od nakładu pracy koniecznej do wykonania usługi.